Udruzenje Sredina

Direktiva o upotrebi jednokratne plastike: NGO organizacije pozivaju Evropsku komisiju i države članice EU da se odupru pokušajima da se sabotira odvojeno prikupljanje plastičnih boca

Berlin/Brisel, 15. maj 2020.

Evropske ekološke nevladine organizacije izražavaju zabrinutost zbog pregovora koji su u toku, a u vezi implementacije odvojenog prikupljanja jednokratnih plastičnih boca kao što je to uređeno Direktivom za jednokratnu plastiku EU (Single Use Plastics Directive – SUPD).

Direktiva ((EU) 2019/904) zahteva od država članica da obezbede da 90% plastičnih boca bude odvojeno prikupljeno najkasnije do 2029. godine. Međutim, u Austriji i Češkoj se trenutno razmatra kako bi se ovaj cilj mogao dostići ukoliko se u ovu računicu uključe i boce koje su dobijene naknadnim izdvajanjem iz rezidualnog otpada.

Deutsche Umwelthilfe (Environmental Action Germany, DUH) i Rethink Plastic savez (RPa), obe članice globalnog Break Free from Plastic (BFFP) pokreta, upozoravaju da bi ovo pogrešno tumačenje SUPD moglo drastično da umanji njene glavne ciljeve, a to je smanjenje zagađenja od jednokratne plastike i podrška prelasku na cirkularnu ekonomiju. Uvođenje depozitnog sistema znatno bi doprinelo dostizanju ovog cilja.

„Plastične boce su jedan od najvećih zagađivača Evropskih vodenih tela i plaža. Zbog toga je uvođenje depozitnog sistema širom Evrope veoma značajno. U Nemačkoj je uvođenje depozita za jednokratnu ambalažu za piće imalo za posledicu drastično smanjenje zagađenja životne sredine otpadom. To se reflektuje veoma visokom stopom odvojenog prikupljanja od 98,5%. Da se plastične boce samo prikupljaju iz zasebnih kontejnera namenjenih za njihovo odlaganje, stopa odvojenog prikupljanja bila bi znatno niža. Pored toga, izdvajanje plastičnih boca iz kontejnera za mešani ambalažni otpad ili rezidualni otpad bi ugrozilo nastojanje da se postigne reciklaža boca u boce. Ne bi mogao da se dobije potreban kvalitet materijala ukoliko bi se prikupljanje vršilo na taj način, usled pojave nečistoća i adhezija. Veoma zabrinjava to što pojedine grupacije, na primer u Austriji, pokušavaju da sabotiraju proces prelaska na kvalitetniju reciklažu u Evropi“, kaže izvršni direktor DUH-a Barbara Metz.

Države članice će moći da ispune ciljeve postavljene u Direktivi ukoliko se plastične boce prikupljaju kao čisti, odvojeni tok otpada. Do 2025. godine jednokratne PET boce moraju da sadrže minimalno 25% recikliranog sadržaja, a do 2030. godine sve jednokratne plastične boce moraju da sadrže minimalno 30% recikliranog sadržaja.

Donošenjem Strategije za plastiku i Direktive za jednokratnu plastiku, EU se obavezala da smanji količine otpada i zagađenje i zaštiti našu životnu sredinu.

DUH i Rethink Plastic savez pozivaju Vlade država članica da transponuju i implementiraju ove propise na ispravan način, kako bi ostvarili  maksimalno pozitivan efekat na životnu sredinu.  

“Evropska komisija i Vlade država članica EU moraju da se odupru pokušajima pojedinih interesnih grupa da sabotiraju sprovođenje Direktive za jednokratnu plastiku. Građani širom Evrope su pozdravili nove mere uvedene kako bi se smanjile količine jednokratne plastike i pružili su podršku depozitnom sistemu za reciklažu i ponovnu upotrebu. Ovaj sistem uspešno funkcioniše godinama u nekim EU državama kao što je Nemačka, a odnedavno je uspostavljen i u  Portugalu, Letoniji i Rumuniji, pošto je to najefikasniji način da se obezbedi visoka stopa prikupljanja ambalaže za napitke i smanji zagađenje ” kaže Delphine Lévi Alvarès, koordinator Rethink Plastic saveza i BFFP Europe.

Pored doprinosa smanjenju zagađenja i dostizanju ciljeva definisanih u Direktivi za jednokratnu plastiku, depozitni sistem za jednokratnu ambalažu za napitke ima još jednu veliku prednost: može se posmatrati kao među-korak ka ambalaži za napitke koja se može ponovo iskoristiti. Kao prvo, depozitni sistem za jednokratnu i ambalažu koja se može ponovo iskoristiti uglavnom koristi istu infrastrukturu. Kao drugo, potrošači će pre da odaberu ambalažu koja se može ponovo iskoristiti nego jednokratnu ambalažu za napitke ukoliko su u obavezi da vrate obe vrste ambalaže na isto mesto.

U poređenju sa jednokratnom ambalažom za napitke, boce koje mogu ponovo da se iskoriste prouzrokuju manje emisija gasova sa efektom staklene bašte, štite resurse i podržavaju lokalnu privredu.

Autori saopštenja: Rethink Plastic, Deutsche Umwelthilfe (Environmental Action Germany, DUH), Break Free From Plastic

Izvor: ENDS