Udruzenje Sredina

Izveštaj sa online sastanka EEB Radne grupe za Cirkularnu ekonomiju 30.3.- 1.4.2020.

Sastanak EEB Grupe za Cirkularnu ekonomiju održan je od 30.3 do 1.4.2020. godine online preko Zoom aplikacije kako bi na najbezbedniji način bilo omogućeno da što veći broj ljudi učestvuje, da svoje mišljenje i predstavi situaciju u svojoj zemlji u doba vanredne situacije i pandemije Covid-19 koja je zahvatila ceo svet.

Tema koje su se obrađivale:

Novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju, čistiju i konkuretniju Evropu – Novi akcioni plan najavljuje inicijative tokom celog životnog ciklusa proizvoda, gde je akcenat na njihovom dizajnu, promovisanje osnovnih postulata cirkularne ekonomije, podsticanje održive potrošnje i obezbeđivanja uslova da se resursi koji se koriste sačuvaju u ekonomiji EU što je duže moguće.

Diskusija članova EEB-a se fokusirala na tri važna segmenta a to su:

– Uvođenje ciljeva (tzv. targeta) sa smanjenjem korišćenja resursa;

– Politika održivih proizvoda;

– Strategija za tekstil.

Najviše je bilo reči o projektima i kampanji o tekstilu, jer cilj jeste transformacija tekstilne industrije kako bi se iznova i iznova koristili isti resursi i sprečilo da dođe do stvaranja velikih količina otpadnog tekstila. To znači daleko veću transparentnost o onome što se događa u modnoj industriji. Veoma važan aspekt kada je proizvodnja tekstila u pitanju je i sprečavanje i ublažavanje kršenja ljudskih prava i uništavanja životne sredine u celom lancu snabdevanja, jer se većina kompanija za proizvodnju tekstila nalaze u zemljama ˝trećeg sveta˝. Neophodno je da se više radi na novim vrstama poslovnih modela zasnovanim na – popravci, iznajmljivanju i deljenju, koji su znatno povoljniji za životnu sredinu.

Druga značajna tema koja je razmatrana na ovom sastanku bila je kampanja  „Right to Repair“, a koja se odnosi najviše na elektronske i električne proizvode, odnosno na mogućnost da popravimo svoj, npr. mobilni telefon. Serviseri koji se bave popravkom elektronskih uređaja susreću se sa velikim problemima usled nedostatka rezervnih delova i adekvatnih uputstava proizvođača o opravci njihovih uređaja, koji ove podatke i delove prosleđuju isključivo svojim ovlašćenim servisima. Time se onemogućava kupcima da svoje uređaje poprave, već da moraju da kupe nove, tzv. ˝namerno zastarevanje˝. Takođe se insistira da se novim propisima koji regulišu oblast održivih proizvoda, uvedu odredbe da ti proizvodi moraju da imaju duži životni vek, da su delovi za njih dostupni, da mogu da se poprave, nadograde i/ili recikliraju.

Drugi dan je bio rezervisan za propise koje se odnose na Uredbu o prekograničnom kretanju otpada (Waste Shipment Regulation), kao i za propise koji se tiču odvojenog prikupljanju otpada i prevencije otpada. Veoma bitan aspekt ove diskusije je implementacija ovih propisa u periodu pandemije COVID-19, kada je većina granica u Evropi zatvorena.

Presek šta je urađeno do sada i koje su novine i preporuke u novom Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju dao je Mattia PELLEGRINI, rukovodilac Sektora upravljanja otpadom u Evropskoj komisiji. Zaključak nakon prezentacije i razgovora sa članovima EEB-a jeste da se novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju bazira na :

– usklađivanju odvojenog prikupljanja otpada;

– merama za prevenciju otpada;

– izvozu otpada;

– otpadu od hrane;

– baterijama i vozilima na električni pogon;

– tekstilu i građevinarstvu.

Nakon ove prezentacije govorilo se o pandemiji COVID-19 virusa i kakvo je stanje u zemljama koje su članice EEB-a. Bilo je raznih informacija od toga da je odvojeno prikupljanje otpada blokirano, odnosno da se više ne razdvaja u većem delu Italije, Španije i Portugalije, do toga da proizvodi koji su napravljeni od recikliranog sadržaja više nisu traženi, kao oni koji se koriste na dnevnom nivou i za jednokratnu upotrebu (većinom izrađeni od jednokratne plastike). U Češkoj i Danskoj su se reciklažni centri zatvorili. Ove teme biće detaljnije razmatrane na nekom od narednih webinara.

Poslednja tema ovog sastanka bila je transpozicija novog paketa propisa u oblasti upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije u nacionalno zakonodavstvo država članice EU. Predstavnici Portugalije, Španije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Danske i Rumunije dali su kratak presek stanja u svojim državama po pitanju transpozicije ovih propisa.

Dogovoreno je da će se u narednom periodu jednom mesečno održavati kratki online sastanci ove Radne grupe.

Izveštaj pripremila: Tanja Basta