Udruzenje Sredina

IZVEŠTAJ SA SASTANKA EEB RADNE GRUPE ZA CIRKULARNU EKONOMIJU, JUN 2022

U Briselu je 22. i 23. juna održan sastanak EEB Radne grupe za cirkularnu ekonomiju, koji je bio hibridnog tipa. Sastanak je bio podeljen u nekoliko sesija koje su za teme imale trenutno najaktuelnije teme u oblasti cirkularne ekonomije i srodnih oblasti. Sažetak razmatranih tema i zaključaka sa ovih sesija dat je u nastavku teksta.

SESIJA 1: ESPR (predlog Evropske komisije  „Ecodesign for Sustainable Products Regulation“) & SPI (komunikacija Evropske komisije pod nazivom „On making sustainable products the norm”): kako da održivi proizvodi postanu norma

Prva tačka agende odnosila se na razmatranje pozicije Zelenih u Evropskom parlamentu – od strane BEUC&ANEC gupe potrošača, ECOS-a, EEB-a i organizacije Right to Repair.

Glavne teme koje su razmatrane na ovoj sesiji, bile su:

 • Kako da se izlobira da se i digitalne usluge uključe u ova dokumenta; kako da se međuproizvodi, poput cementa ili osnovnih hemikalija, ubace na listu pored već navedenih metala;
 • Vrste parametara koje bi trebalo uzeti u razmatranje, npr. socijalne aspekte, ekološki & socijalni due dilligence ili opasnost od hemikalija mimo procesa reciklaže;
 • Vrste smernica koje bi trebalo da definišu zahteve za pojedine grupe proizvoda (što nije urađeno u predlogu Evropske komisije), jer će ove smernice biti neophodne imajući u vidu da će za ove propise biti zadužen Savet za konkurentnost (Competitiveness Council), a ne Savet za životnu sredinu (Environmental Council).
 • Slučaj platforme za online prodaju, kako bi i oni imali jednake obaveze i odgovornosti kao drugi privredni subjekti.

Zaključak je da ne bi trebalo da se žuri sa donošenjem ovih propisa do kraja godine, već da se oni dobro pripreme i u njih uvrsti sve što treba, jer bi trebalo da budu na snazi narednu deceniju i duže.

SESIJA 2: Osnaživanje potrošača & ’zelene tvrdnje’

Prezentacija predloga za osnaživanje potrošača po pitanju zelene tranzicije (Jana Horskova, Jeroen Van Laer, DG JUST):

 • Predlog za amadmane na Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) i Construction Products Regulation (CRD), kako bi se obezbedilo da nema ’ekomanipulacije’ (tzv. greenwashing – oblik propagande i marketinga kojim se određen proizvod, roba ili usluga reklamira tako da naizgled poštuje principe zaštite životne sredine u cilju povećanja svoje prednosti na tržištu) i da se potrošačima omogući da dobiju pojašnjenje da li se radi o proizvodima koji su zaista održivi.
 • Predlog ima za cilja da:
 • Pruži potrošačima transparentnije informacije o mogućnosti popravke i dugotrajnosti proizvoda, tako što bi se obezbedilo više informacija o mogućnosti za popravku proizvoda (npr. da li su dostupni rezervni delovi) na mestu prodaje. Da se omogući dostupnost informacije o tome da li postoji komercijalna garancija koja se odnosi na dugotrajnost proizvoda.
 • Pooštri odredbe koje se odnose na ’zelene tvrdnje’ i da se pozabave rešavanjem problema vezanih za ’ekomanipulaciju’  tako što bi se zabranila upotreba određenih nedovljno definisanih ekoloških termina koji mogu da zavarju potrošače, kao što je npr. ’ugljenično neutralan’ i sl. Proširena je i lista nekorektne komercijalne prakse.
 • Zahteva informacije o planiranom zastarevanju proizvoda.
 • EEB je pripremio svoje odgovore na konsultacije vezane za ove propise – osvrt na pozitive aspekte ovih propisa koje treba svakako zadržati (i treba insistirati da oni ostanu tokom proces donošenja zajedničke odluke Evropskog parlamenta i Saveta) i druge aspekte koji bi trebalo da se dodatno dorade.
 • Eco-oznaka ove godine slavi 30 godina i EEB priprema promotivni materijal za medije povodom proslave ovog jubileja i radi podizanja svesti o ovoj oznaci, a koji će biti distribuirani pred Svetski dan eko-oznake koji se organizuje 13. oktobra.

SESIJA 3: Revizija Waste Framework Directive (WFD) i Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD): fokus na preventivne mere i poboljšanje reciklaže

 • Usmeno izlaganje predstavnika Evropske komisije iz DG Environment o predstojećoj reviziji PPWD i WFD.
 • Dato je objašnjenje zbog čega je predlog revizije PPWD odbijen od strane regulatornog nadzornog odbora;
 • Vođena je diskusija o pojedinim segmentima ove revizije i izražena je zabrinutost u vezi definicije pojma ’ponovna upotreba’ koja može da dovede do nekih zloupotreba.
 • Sve članice su dobile poziv da se uključe u proces konsultacija koje su u toku.

SESIJA 4: Pravedno upravljanje resursima & cirkularna ekonomija

 • Tokom ove sesije uključili su se i predstavnici EEB Tima za ekonomske tranzicije, koji su prezentovali svoj rad i aktivnosti vezane za pravedno upravljanje resursima.
 • Iako su propisi koji regiluši upravljanje resursima prilično oskudni uprkos velikom pritisku NGO sektora na predstavnike EU, trenutno je u toku revizija programa za monitoring napretka u oblasti cirkularne ekonomije. U sklopu te revizije očekuje se donošenje novih indikatora za potrošački i materijalni otisak do kraja 2022. godine.
 • Uskoro će biti puštena u rad web-stranica za zajedničku kampanju o prekomernoj potrošnji u saradnji sa Friends of the Earth Europe i European Youth Forum-om.
 • EEB Tim za ekonomske tranzicije predstavio je presek nekih relevatnih propisa o rudarstvu i sirovinama, kao što su Evropski Akt o čipovima (Chips Act ) i Akt o sirovinama (Raw Materials Act). Oni su govorili o ključnim konceptima svog rada poput ekonomije opšte dobrobiti (Wellbeing Economy), naknadnog rasta (Postgrowth) i ekonomije krofne (Doughnut Economics – eklektička ekonomska teorija čiji je cilj da omogući zadovoljenje potreba svih ljudi, a da se pri tom ne prekorače ekološke granice planete Zemlje).
 • Kampanja & video o ’Ekonomiji krofne’: https://eeb.org/doughnuteconomicsforall/
 • EEB Tim za ekonomske tranzicije predstavio je svoj LOCOMOTION Horizon 2020 projekat. Više informacija o njemu mogu se naći na: https://www.locomotion-h2020.eu/

SESIJA 5: Kampanja Right to Repair: elektronski uređaji & baterije

 • Predstavljanje nove koordinatorke ove kampanje Cristine Ganapini i pozadina kampanje Right to Repair.
 • Predstavljanje napretka po pitanju propisa vezanih za ovu oblast – Jean-Pierre Schweitzer (EEB) and Mathieu Rama (ECOS):
 • Pametni telefoni i tableti;
 • Uredba o baterijama: informacija o trijalozima;
 • RoHS – ključno pitanje: kako propisi o hemikalijama treba da se primenjuju na iskorišćene delove;
 • Propisi o potrošačima (inicijativa Right to Repair od strane DG Just i osnaživanje potrošača);
 • Inicijativa za univerzalne punjače – koji bi doveli do smanjenja generisanja elektronskog otpada.
 • Claire Darmon je predstavila kompaniju Swappie koja primenjuje poslovni model renoviranja i Eurefas – Evropsko udruženje za renoviranje.
 • Orla Butler iz EEB-a predstavila je strategiju kampanje koja je fokusirana na zalaganje za donošenje propisa na nivou EU, mobilizaciji javnosti i vođenju online kampanje, događaja i akcija, kao i angažovanju članica EEB-a. Sve predloge ili ideje za ovu kampanju treba slati na: info@repair.eu.
 • Poziv za Fixfest (30. septembar – 2. oktobar), kada će se ključni akteri iz oblasti popravki okupiti u Briselu kako bi razmenili svoje iskustvo i znanje, i nastavili da vrše pritisak na donosioce odluka da donesu ambiciozne propise o popravci.

SESIJA 6: Kampanja Right to Repair: elektronski uređaji & baterije

 • Mariana Lopez Davila (ECOS) je predstavila najnovija dešavanja po pitanju propisa vezanih za EU taksonomiju;
 • Marco Musso (EEB) je predstavio izveštaj „Do No Significant Harm to Circular Economy in the Climate Taxonomy“, koji je EEB objavio u aprilu 2022.
 • Taksonomija u cirkularnoj ekonomiji: rokovi & sledeći koraci:
 • 30. marta 2022. objavljena je Platforma o održivom finansiranju u kojoj su data neke (neobavezujuće) preporuke;
 • Evropska komisija treba da usvoji delegirane akte (nisu definisani rokovi, a Evropska komisija kasni i trebalo bi da se donesu do kraja 2022. godine);
 • Konsultacije: Evropska komisija će pokrenuti konsultacije kako bi uradila nacrte tih akata, pre usvajanja.
 • EEB članice su pozvane da stupe u kontakt sa članicama Evropskog parlamenta i da apeluju na njih da podrže veto na uključuvanje gasa&nuklearne energije u Taksonomiju CDA;
 • Upućen je poziv članicama EEB-a koje su zainteresovane da se uključe u rad EEB-a na fiskalnim reformama & cirkularnim taksama i da se založe za uvođenje cirkularnih taksi na nacionalnom nivou.

SESIJA 7: Cirkularna ekonomija & otpad na međunarodnom nivou

 • Članovi EEB tima za cirkularnu ekonomiju su izneli svoje stavove po pitanju angažovanja na globalnim politikama i biletaralnoj saradnji sa vladama država koje nisu članice EU;
 • Predstavljeni su primeri realizovanih, tekućih i planiranih aktivnosti u oblasti cirkularne ekonomije u različitim državama (npr. u Indiji, Gruziji, Turskoj);
 • Poziv članicama EEB-a da ukoliko su zainteresovane uzmu učešće u ovim aktivnostima.