Udruzenje Sredina

IZVEŠTAJ SA SEMINARA ZELENE JAVNE NABAVKE

Predstavnici Udruženja građana SREDINA prisustvovali su 7.11.2019. godine seminaru  „Zelene nabavke“, koji je održan u Kući ljudskih prava u Beogradu u organizaciji nevladine organizacije ALHem. Ovaj seminar organizovan je u okviru projekta “Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana”, koji se sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju. Na seminaru je bilo reči o zelenim nabavkama, smernicama i kriterijumima za njih i pravnim dokumentima koji ovu oblast regulišu kod nas, u EU i regionu. Donošenje novog Zakonu o javnim nabavkama očekuje se do kraja novembra, a u ovaj propis biće uključen i segment koji se odnosi na zelene javne nabavke.

Zelene javne nabavke doprinose manjoj potrošnji resursa i značajno smanjuju negativne uticaje na životnu sredinu. Republika Srbija se u okviru pregovora za pristupanje EU obavezala da će promovisati zelene nabavke u okviru održivih javnih nabavki. Trenutni strateški okvir Srbije obuhvata Strategiju razvoja javnih nabavki za period 2014- 2018. godine, kao i novu Strategiju razvoja javnih nabavki za period 2019- 2023. godine koja je u postupku usvajanja.


Primenom kriterijuma zelenih javnih nabavki podstiče se održivije korišćenje prirodnih resursa i sirovina, jer se razmatra ceo životni ciklus proizvoda, ima uticaj na ceo lanac snabdevanja i podstiče primenu kriterijuma zelenih nabavki i u privatnom sektoru. Ovi kriterijumi daju snažan podsticaj organizacijama za inovacije i razvoj dobara/radova/usluga sa manjim negativnim uticajem na životnu sredinu, doprinose podizanju svesti građana o značaju „zelenih“ dobara, radova ili usluga i tako utiču na njihovu veću potražnju, doprinoseći održivom razvoju. Zelene nabavke su jedan od elemenata održivih nabavki, u kojima se uključuju socijalni i ekonomski kriterijumi, podstiče cirkularna ekonomija, dugoročno utiče na smanjenje cena „zelenih“ dobara, usluga ili radova, doprinosi postizanju ciljeva unapređenja životne sredine države i na taj način podiže kvalitet života građana.

Često je slučaj da naručioci nabavljaju proizvode koji zadovoljavaju kriterijume zelenih nabavki, a da nisu ni svesni toga. Neki od najčešćih usluga/proizvoda koji se nabavljaju putem  zelenih nabavki su IT oprema, nameštaj, hemikalije za čušćenje i usluge čišćenja, javna i ostala rasveta, kancelarijski materijal, električni aparati. U velikim sistemima jako je važno da se ovi proizvodi nabavljaju u skladu sa kriterijumima zelenih nabavki, pri čemu se vodi računa da oni budu reciklabilni, da ne sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost i da imaju produženi vek trajanja.

Zelene javne nabavke u Srbiji su na samom početku. Uspostavljen je odgovarajući pravni okvir za razvoj ovog instrumenta kroz Zakon o javnim nabavkama i odgovarajuću Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji koje su trenutno u fazi revidiranja. Određeni pomaci postignuti su i u oblasti nabavke energetski efikasnih proizvoda/usluga, kroz usvajanje i primenu Pravilnika o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara.