Udruzenje Sredina

Predlog uvođenja ograničenja za dekabromdifenil etar mogao bi značiti kraj za reciklažu vozila i plastike iz elektronskih uređaja u Evropi

Mora se odobriti izuzeće za reciklirane materijale, zahteva industrija

 

Predlog Evropskog parlamenta da se uvede ograničenje koncentracije retardera plamena dekabromdifenil etra (dekaBDE) za supstance, smeše i proizvode, mogao bi da zaustavi reciklažu plastike iz motornih vozila i elektronskih uređaja u Evropi, smatra udruženje reciklažne industrije EuRIC.

Predlog, koji je postavljen na web-sajtu Parlamenta, prosleđen je Evropskoj komisiji pošto trenutno razmatra planove za izmenu Uredbe o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs). Cilj je da se ažurira Uredba i uskladi sa drugim EU propisima i UN Stokholmskom konvencijom.

Ovim predlogom bi se uvela granična koncentracija za ovu supstancu jednaka ili manja od 10 mg/kg, ili 0,001% ukupne težine.

Za razliku od ostalih bromiranih retardera plamena koji se već nalaze u POPs Uredbi – tetraBDE, pentaBDE, heptaBDE i oktaBDE – predlog ne uključuje izuzeće za proizvode ili smeše koje se proizvode iz recikliranih materijala.

Zbog toga, EuRIC smatra da ukoliko izmenama POPs Uredbe bude uvedeno obavezujuće ograničenje koncentracije na 10 mg/kg – kao nenamerno prisutne nečistoće za dekaBDE, to će značiti kraj reciklaže plastike iz otpadnih vozila i električnog i elektronskog otpada u Evropi.

‘Nema dodatne koristi’

Ovo Udruženje smatra da proizvodnja reciklirane plastike koja sadrži manje od 10 mg/kg dekaBDE-a nije tehnički izvodljiva u industrijskim razmerama, čak i za one najveće operatere sa kojima EuRIC radi.

Tako da bi taj predlog, po njima, primorao kompanija koje se bave reciklažom, a koje su uložile velika sredstva u razvoj inovativnih procesa sortiranja i tretmana, da odustanu od reciklaže plastike, a da pri tome ˝nema nikakve dodatne koristi za zaštitu zdravlja ljudi ili životne sredine˝.

Oni dodaju da bi, ukoliko bi ovaj predlog bio usvojen, to imalo ˝velike negativne ekološke i socijalne posledice˝ jer bi taj plastični otpad morao ili da se spaljuje ili da se odlaže na deponije, što bi dovelo do porasta emisija ugljen dioksida.

Evropska komisija nije uvrstila dekaBDE u predlog izmena, po mišljenju EuRIC-a jer još uvek nije završena studija na kojoj radi ovo udruženje i 10 zemalja članica EU. Ova studija ima za cilj da jasno definiše poziciju EU o niskim graničnim vrednostima koncentracije za ovu POPs hemikaliju.

Ne međunarodnom nivou, granična vrednost i odobravanje izuzeća prema UN Stokholmskoj konvenciji tek treba da se dogovore. Sledeća konferencija članica Stokholmske i Bazelske konvencije biće održana sledeće godine i očekuje se da tu bude doneta odluka.

Neželjene osobine

Međutim, NVO Evropski biro za životnu sredinu (EEB), pozdravio je predlog Parlamenta, koji je kažu u skladu sa ˝principima čiste cirkularne ekonomije˝. U januaru, Evropska komisija je objavila seriju planiranih aktivnosti i predložila opcije za rešavanje problema supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima i otpadu.

EEB senior policy officer Tatiana Santos, rekla je Chemical Watch-u da njena organizacija podržava reciklažu materijala sve dok finalni proizvod ne sadrži supstance sa neželjenim osobinama. „Ukoliko reciklirani materijali sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost, javio bi se problem kontinualnih emisija u životnu sredinu.˝

Ne bi se postigao cilj, kako kaže, smanjenje izlaganja POPs supstancama – koji je jedan od glavnih ciljeva POPs Uredbe, kao i cilj 7. EU Akcionog programa za zaštitu životne sredine o netoksičnoj životnoj sredini, ciklusima materijala i ciljevima koji se odnose na opasne supstance i otpad.

„Ostaci opasnih materija u materijalima su velika prepreka za kvalitetnu reciklažu koja je preduslov za cirkularnu ekonomiju. EU mora da izbegne ponovo unošenje ovakvih materija u ekonomski ciklus, čak i ako to znači ograničavanje reciklaže kontaminiranih materijala, koji se onda mogu sagorevati u posebnim insineratorima u kojima se proizvodi toplotna energija.˝

 

Autor teksta: Leigh Stringer

Izvor: Chemical Watch