Udruzenje Sredina

Smanjite generisanje otpada, zaustavite zagađenje – NVO organizacije apeluju na UN u Najrobiju

U toku je treće zasedanje Skupštine UN ogranka za životnu sredinu u Najrobiju, na kome učestvuju i predstavnici EEB-a (European Environmental Bureau). Oni pozivaju na globalnu akciju rešavanja problema u oblasti upravljanja otpadom kako bi se zaustavilo dalje zagađenje, uspostavila socijalna pravda i transformisala svetska privreda.

Svetski lideri, organizacije civilnog društva i predstavnici privrede su se okupili u Najrobiju kako bi raspravljali o ekološkim, socijalnim i ekonomskim posledicama zagađenja i stvorenog otpada.

EEB je najveća mreža evropskih nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom. Krajnje je vreme da donosioci odluka preispitaju postojeće načine potrošnje i proizvodnje, postepeni prelazak na ponovnu upotrebu i reciklažu i jačanje lokalnih zajednica, kaže EEB.

Prema UN ciljevima održivog razvoja, rasipnička proizvodnja i potrošnja resursa vodi ka povećanju zagađenja vazduha, zemljišta i okeana. Ovo se prenosi i na socijalne nepravde, kada oni koji imaju ekonomsku moć eksploatišu planetarne resurse na štetu siromašnijih zajednica ili prosečnih građana.

EEB poziva UN lidere da implementiraju obavezujuće mere za prelazak na društvo bez plastike i cirkularnu ekonomiju, gde bi se radilo na prevenciji otpada i ponovnoj upotrebi ili reciklaži proizvoda, radi sveopšte koristi. Te mere podrazumevaju povećanje odgovornosti proizvođača, usvajanje ˝zagađivač plaća˝ principa i visoke ciljne vrednosti za smanjenje otpada.

Jouni Nissinen, direktor EEB, kaže:

“Moramo da počnemo da razmišljamo o prevenciji otpada kao o ekonomskoj prilici za pokretanje lokalnih biznisa i uštedi za građane i privredu. Zašto traćiti dragocene proizvode i materijale, kada možemo ponovo da iskoristimo oskudne resurse putem ponovne upotrebe ili reciklaže?”

EEB će biti domaćin ˝side-event-a˝ u ponedeljak 4. decembra, na kome će biti reči o uticaju odlaganja otpada na lokalne zajednice, gde će izneti svoje utiske iz posete Dandori, mestu 10 km udaljenom od Najrobija, u kome se nalazi jedna od najvećih i najopasnijih deponija na svetu.

Situacija u Dandori je samo indikator ozbiljnosti ovog problema. Isparenja koja potiču sa ove deponije toliko su zagadila okolni vazduh da jedva može da se diše, okolno zemljište je uništeno, a lokalna zajednica osiromašena.

Piotr Barczak, Waste Policy Officer u EEB-u, kaže:

“Od severa do juga planete, donosioci odluka moraju da rade zajedno sa lokalnim zajednicama, kako bi se zaustavilo odlaganje otpada na deponije, njegovo zakopavanje i paljenje. Spaljivanje i odlaganje na deponije nisu adekvatna rešenja problema zbrinjavanja otpada. Ne samo da predstavljaju gubitak dragocenih resursa i para poreskih obaveznika, već su i izvor zagađenja i opasnosti. Investicije treba da se preusmere ka rešenjima koja uzimaju u obzir interes zajednice, kao što je odvojeno prikupljanje otpada, ponovna upotreba i izgradnja reciklažnih postrojenja.”

U utorak 5. decembra, na ˝side-event-u˝ u Najrobiju, Evropski komesar za životnu sredinu Karmenu Vella bi trebalo da predstavi svoj plan za uspostavljanje cirkularne ekonomije u Evropi, uključujući tu i dugo očekivanu EU strategiju o plastici, na čijem se nacrtu trenutno radi u Briselu.

Važne činjenice i cifre

  • Skupština UN ogranka za životnu sredinu (UN Environment Assembly) je organ odlučivanja najvišeg ranga u svetu u oblasti životne sredine. Tema ovogodišnjeg zasedanja su svi vidovi zagađenja.
  • Oboljenja prouzrokovana zagađenjem su odgovorna za oko 9 miliona preranih smrti u 2015. – 16% svih smrtnih slučajeva širom sveta.
  • U svetu se generiše oko 1,3 milijarde tona komunalnog otpada godišnje, a očekuje se da će ova cifra do 2025. porasti na 2,2 milijarde tona, usled ubrzanog ekonomskog razvoja, naročito u Indiji i Kini.
  • U Evropi bi postepeni porast stopa reciklaže i materijala koji se mogu ponovo upotrebiti mogli da omoguće otvaranje 867.000 novih radnih mesta i uštedu od 72 milijardi evra godišnje društvenih troškova, a izbegla bi se i emisija preko 420 miliona tona CO2.
  • Stopa prikupljanja otpada iznosi 41% u zemljama sa niskim standardom do 98% u visoko razvijenim zemljama.
  • Prikupljanje otpada je značajan aspekt za održavanje javnog zdravlja u gradovima širom sveta.
  • Od decembra 2015. do juna 2016., za samo 7 meseci, ISWA (International Solid Waste Association) je zabeležila više od 750 smrtnih slučajeva koji su dovedeni u direktnu vezu sa lošim upravljanjem otpada na deponijama i nekoliko udesa sa značajnim uticajem na zdravlje.

 

Autor teksta: Mauro Anastasio, EEB Communications Officer on Resource Efficiency

Izvor: EEB