Udruzenje Sredina

IZVEŠTAJ SA SASTANKA EEB RADNE GRUPE ZA OTPAD I EKODIZAJN 13-15. novembra 2017., Berlin

Predstavnici Udruženja SREDINA učestvovali su na sastanku EEB radne grupe za otpad i eko-dizajn, koji je održan u Berlinu u periodu od 13. do 15. novembra. Domaćin sastanka bila je nemačka nevladina organizacija NABU (Naturschutzbund Deutschland).

Sastanak je otpočeo 13. novembra u 13h predstavljanjem agende i učesnika sastanka, nakon čega je usledila diskusija po grupama o aktuelnim nacionalnim problemima u oblasti upravljanja otpadom. Glavna tema prvog dana sastanka bili su finalni pregovori Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Saveta ministara EU oko usaglašavanja novog paketa propisa u oblasti cirkularne ekonomije, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja ove godine. I dalje postoji veliko razmimoilaženje u mišljenu predstavnika Evropskog parlamenta i Saveta ministara EU vezanim za pojedine segmente ovog paketa, zbog čega se apeluje na sve nacionalne nevladine organizacije da u narednim nedeljama izvrše pritisak na svoje predstavnike u Savetu da prihvate što progresivnije stavove predložene ovim propisima, kako bi se što pre obezbedili uslovi za uspostavljanje cirkularne ekonomije. Razmatrano je i pitanje sve veće ekspanzije postrojenja za proizvodnju energije iz otpada, koja se otvaraju širom EU, a koja će kako bude rasla stopa reciklaže postati i ekonomski neisplativa. Najveći problemi očekuju se u zemljama Centralno-istočne Evropi, gde se najveći deo otpada još uvek odlaže na deponije i koji umesto da rade na poboljšanju sistema odvojenog prikupljanja otpada i porastu stope reciklaže, problem rešavaju izgradnjom novih ko-inseneratora u kojima se spaljivanjem otpada proizvodi električna i toplotna energija. Apeluje se na nevladine organizacije da svojim kampanjama i pritiskom javnosti doprinesu da se zaustavi izgradnja novih insineratora i ko-insineratora i da se više radi na promociji prevencije otpada, ponovne upotrebe i kvalitetne reciklaže.

U prepodnevnim satima drugog dana sastanka organizovane su dve studijske posete: ALBA podzemnom centru za upravljanje otpadom na Potsdamer Platzu i Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration. Obišli smo centar za upravljanje otpadom koji se nalazi ispod velikog tržnog centra na  Potsdamer Platzu, a koji se prostire na 5 000 m2. Sav otpad iz prodavnica, restorana i stambenih objekata odlaže se na ovoj lokaciji ili direktno putem ugrađenih podzemnih kontejnera ili radnici iz ovih objekta kolicima donose svoj otpad i odlažu ga u namenske kontejnere. Odvojene frakcije otpada prikupljene na ovoj lokaciji odnose se u reciklažne centre i postrojenja za proizvodnju bio-gasa. Dnevno se sakupi više od 8 tona otpada, koji se razvrstavaju na 15-20 različitih frakcija. U Fraunhofer institutu, koji se nalazi u starim fabričkim halama na periferiji Berlina u kojima su se proizvodile tramvajske i šine za metro, otvorena je laboratorija za izradu proto-tipova novih proizvoda koji se prave u skladu sa osnovnim principima cirkularne ekonomije. Oni su pokrenuli projekat „Learning Factory and manufacturing laboratories for start-ups and SMEs“ koji za cilj ima obuku preduzetnika koji pokreću svoj posao ili već postojećih malih i srednjih preduzeća, kako da razviju proizvodnju proizvoda napravljenih u skladu sa principima eko-dizajna. Tokom obuke koju organizuju polaznici dobijaju svu stručnu pomoć vezanu za oblikovanje njihovih ideja, izradu adekvatnog prototipa, pripremu za masovnu proizvodnju i sve finansijske aspekte.

U popodnevnim satima 14. novembra, organizovan je sastanak sa predstavnicima grada Berlina na kome se razgovaralo o prevenciji otpada i pokrenutim inicijativama sa tim u vezi. O toj temi razgovarali smo sa Georgom Koesslerom iz Partije zelenih, Franziskom Voβ iz javnog komunalnog preduzeća Berliner Stadtreingiungsbetriebe (BSR) i Simonom Gerlingerom iz organizacije Friends of the Earth Berlin. Oni su govorili o opredeljenosti gradskih čelnika da Berlin postane Zero Waste prestonica, svim akcijama koje javno komunalno preduzeće BSR sprovodi kako bi pospešilo prevenciju otpada, ponovnu upotrebu i reciklažu, kao i interaktivnu mapu svih servisa za popravku različitih predmeta i električnih i elektronskih uređaja u Berlinu koju su napravili članovi organizacije Friends of the Earth Berlin. O EU strategiji za plastiku i problemu otpada od plastike, u nastavku sastanka govorli su  predstavnici Rethink Plastic Alliance i predstavnik Nemačkog federalnog ministarstva zaštite životne sredine dr Helge Wendenburg. Oni su se saglasili da je neophodno preduzeti sve potrebne korake kako bi se smanjila količina otpada od plastike koja završi na divljim deponijama, u morima i rekama, ali ne i po pitanju postepenog smanjenja upotrebe predmeta od plastike, a pre svega plastične ambalaže i pribora za jelo za jednokratnu upotrebu (tanjira, čaša, escajga i šolja za kafu). Dok predstavnici nevladinog sektora smatraju da je neophodno da se plastika gde je god to moguće zameni nekim drugim materijalom lakšim za reciklažu, predstavnik vladinog sektora smatra da je plastika nezamenljiv materijal u proizvodnji mnogih predmeta, naročito u medicini, ali da je potrebno povesti više računa o plastičnom otpadu koji posle upotrebe ovih predmeta ostaje.

Treći dan sastanka bio je posvećen razmatranju najnovijih dešavanja po pitanju EU Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju, Eko-oznake, Zelenih javnih nabavki i Ekološkog otiska proizvoda. Gosti trećeg dana bili su organizatori Open Source Circular Economy Days (OSCE). Njihov predstavnik Lars Zimmermann iz OSCE Berlin govorio je o tome šta je open source cirkularna ekonomija i šta će sve da se odvija u toku manifestacije koju organizuju. Poslednji segment sastanka bila je diskusija na temu kako produžiti životni vek proizvoda, a gosti su bili predstavnici Nemačkog okruglog stola za popravku (German Roundtable on Repair), koji su govorili o značaju popularizacije servisa za popravku elektronskih i električnih uređaja i neophodnosti da se u nove propise o eko-dizajnu uvrsti obaveza proizvođača da obezbedi dostupnost rezervnih delova za svoje proizvode za duži vremenski period.

Sastanak je završen 15. novembra u 16.15 h.

 

Izveštaj sačinila: Aleksandra Žujić, projektni menadžer Udruženja građana SREDINA