Udruzenje Sredina

Sve sto treba da znate u 8 pamfleta

Uvod

Izvori prirodnih resursa širom sveta su ograničeni, ali mi se ponašamo kao da nisu. Globalna potražnja za resursima svake godine raste. Prosečni Evropljanin troši 16 tona materijala i stvara 6 tona otpada svake godine. 57% tog otpada završi na deponijama ili se spaljuje, čime se ugrožava zdravlje ljudi, životna sredina i odbacuju resursi koji se još uvek mogu iskoristiti.

Prelaskom na cirkularnu ekonomiju privreda bi mogla da zaradi 600 milijardi evra. Više od 2 miliona novih radnih mesta moglo bi se otvoriti u Evropi ukoliko se poboljša dizajn proizvoda, poveća ponovna upotreba i prevencija otpada.

Umesto napravi – iskoristi – baci modela, koji je uspostavljen još u doba industrijske revolucije, trebalo bi da pređemo na cirkularni model u kome se materijali neprekidno ponovo upotrebljavaju i recikliraju. Resursi se upotrebljavaju dokle god je to moguće, čime se iz njih izvlači maksimalna vrednost, a zatim se proizvodi i materijali ponovno iskorišćavaju i upotrebljavaju.

Da bismo ovo ostvarili, proizvodi moraju biti tako dizajnirani da traju duže i lakše se popravljaju, ponovo upotrebljavaju i recikliraju. Povećanjem ponovne upotrebe i reciklaže smanjiće se količina materijala koje šaljemo na deponije ili na spaljivanje i bićemo sve bliži “zero-waste” društvu.

Politički kontekst

Posle brojnih razgovora na najvišem nivou i objavljivanja bezbroj strateških dokumenata o važnosti razmatranja resursne efikanosti u Evropi, Evropska komisija je konačno predložila paket propisa o cirkularnoj ekonomiji 2014. godine. Međutim, nova administracija je ovaj predlog povukla, uz obrazloženje da ovaj paket propisa nije obuhvatio dizajn proizvoda i podsticajne mere za novi model poslovanja. Revidirani paket je objavljen u decembru 2015. godine, sa nekim novim predlozima, ali sa slabijom zakonodavnom osnovom – između ostalog sa nižim ciljnim vrednostima za reciklažu. Između 2016. i 2019. godine, institucije EU će raditi sa zemljama članicama na integrisanju ovog predloga paketa propisa u EU zakonodavstvo.

Ekonomske koristi

Očuvanje materijala u upotrebi što je duže moguće ima velike ekonomske koristi. Studija Evropske komisije je procenila da bi bolji eko-dizajn, prevencija otpada i ponovna upotreba mogli da dovedu do neto uštede materijala za privredu EU u vrednosti od 600 milijardi evra, dok bi se istovremeno smanjila ukupna godišnja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Dodatne mere kojima bi se povećala resursna produktivnost za 2% godišnje, mogle bi da povećaju BDP za skoro 1% i da omoguće stvaranje 2 miliona novih radnih mesta do 2030. godine.

Proizvodni sektor u EU bi mogao da ima korist od uštede neto troškova materijala u vrednosti od 410-490 milijardi evra godišnje do 2025. godine, ukoliko se stimulišu privredne aktivnosti u oblasti cirkularnog dizajna proizvoda, prerade i sekundarnih sirovina.

Stvaranje novih radnih mesta

Procenjuje se da je 3.4 miliona ljudi u EU zaposleno na radnim mestima koja imaju veze sa cirkularnom ekonomijom, kao što su popravke, reciklaža otpada i sektor iznajmljivanja&lizinga. Čak šta više, pozitivni efekti porasta zapošljavanja se već uočavaju u sredinama u kojima se primenjuju propisi o cirkularnoj ekonomiji, u zemljama kao što je Švedska, Holandija i Velika Britanija.

Širenje cirkularne ekonomije moglo bi da stvori 3 miliona dodatnih radnih mesta i da smanji nezaposlenost za 520.000 širom EU do 2030. godine. Takvo širenje bi potencijalno stvorilo nove mogućnosti za zapošljavanje širom EU i radna mesta za onu vrstu kadra koji trenutno nedostaje na tržištu.

Primeri cirkularnih modela poslovanja su dizajniranje proizvoda sa dužim vekom trajanja, što omogućava da se mogu ponovo upotrebljavati; koji se mogu lakše popravljati, što može doprineti razvoju sektora prerade; i koji omogućava lakše ponovno iskorišćenje materijala prilikom reciklaže proizvoda. Takođe, razne vrste servisnih usluga, uključujući održavanje proizvoda i uvođenje sistema povraćaja, kao i modeli iznajmljivana i lizinga, imaju velike potencijale.

fs1_merenje-i-monitoring-resursne-efikasnosti

fs2_opasne-supstance

fs3_zasto-je-dizajn-bitan

fs4_proizvodi-koji-traju

fs5_ekonomski-instrumenti-za-cirkularnu-ekonomiju

fs6_prevencija-stvaranja-otpada

fs7_insineracija-i-deponije

fs8_podsticanje-reciklaze

fs_reference