Udruzenje Sredina

EU preduzima korake za smanjenje zagađenja plastikom: Savet je usaglasio svoju poziciju

EU preduzima odlučujuće korake za smanjenje zagađenja plastikom tako što uvodi nove oštre zabrane jednokratnih proizvoda od plastike. Tokom zajedničkog sastanka ambasadora država članica  EU u Komitetu stalnih predstavnika održanog 31. oktobra, dogovorena je pozicija Saveta EU o predlogu novog propisa koji je deo napora EU da zaštiti životnu sredini i očisti okeane.

Odredbama ovog novog propisa biće zabranjena upotreba pojedinih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, za koje postoje adekvatne zamene. Pored toga, biće preduzete i neke posebne mere za smanjenje upotrebe pojedinih proizvoda od plastike koji najviše zagađuju okolinu, a posebno onih koji se najčešće nalaze na evropskim plažama.

˝Plastični otpad zagađuje naše reke, plaže i okeane. Zbog toga ćemo zabraniti one plastične proizvode za koje postoje adekvatne alternative, a nateraćemo i proizvođače plastike da plate njihovo čišćenje. Današnja odluka je važan korak ka boljoj zaštiti naše okoline.˝, kaže Elisabeth Köstinger, federalni ministar održivosti i turizma Austrije, koja trenutno predsedava Savetom.

Savet je insistirao na pojašnjenjima delova nacrta ove direktive, naročito po pitanju liste proizvoda koji će njome biti obuhvaćeni:

 • Što se tiče definicije jednokratnih plastičnih proizvoda, Savet pojašnjava da su to proizvodi koji su namenjeni za jednokratnu upotrebu ili se koriste kratko vreme pre nego se bace.
 • Prilikom određivanja da li neki predmet spada u jednokratni plastični proizvod, razmatraće se mogućnost da ovaj proizvod kada postane otpad doprinese zagađenju životne sredine. Savet traži od Komisije da objavi smernice, u konsultaciji sa državama članicama, o konkretnim primerima šta sve spada u jednokratne plastične proizvode.
 • Savet se slaže sa predlogom Komisije da se proizvode boce za piće za jednokratnu upotrebu tako da čepovi budu pričvršćeni za bocu. U vezi sa tim, Savet naglašava da boce od stakla ili metala ne treba da budu obuhvaćene ovom direktivom, ali da ona treba da obuhvati plastične boce i kompozitna pakovanja za piće.
 • Do 2023. godine, papirni tanjiri obloženi plastikom će se naći na listi proizvoda čija će upotreba biti smanjena. Tanjiri koji su u celosti napravljeni od plastike biće zabranjeni.
 • Savet predlaže uvođenje ambicioznih shema produžene odgovornosti proizvođača i obavezu za proizvođače da pokriju troškove čišćenja i sprovođenje mera za podizanje svesti javnosti, uključujući tu i proizvode za koje do sada nije postojala takva obaveza, kao što su vlažne maramice i baloni.

Savet takođe želi da ovaj propis bude ambiciozniji:

 • Komisija je predložila da proizvođači proizvoda od plastike pokriju troškove čišćenja otpada. Savet želi da se ova obaveza proširi i na kompanije koje uvoze ili prodaju jednokratne plastične proizvode ili ambalažu u Evropi.
 • Savet je dodao čaše za piće od polistirena na listu predmeta za koje će biti uvedeno ograničenje za stavljanje na tržište.
 • Postoje pojedini jednokratni plastični predmeti za koje trenutno ne postoji adekvatna zamena. Međutim, na nacionalnom nivou biće preduzete mere za sprečavanje porasta potrošnje ovih proizvoda tako što će se uspostaviti nacionalni ciljevi. Cilj je da se postigne merljivo i održivo smanjenje njihove upotrebe u određenom vremenskom periodu.

Savet je ubacio neke nove odredbe kako bi poboljšao implementaciju direktive:

 • Komisija je predložila poboljšan dizajn za čepove i poklopce od plastike za boce za piće, kako bi sprečili da oni dospeju u životnu sredinu. Savet podvlači da je neophodno da se što pre uspostavi harmonizovani standard kako bi se obezbedilo da se efikasno implementira ovaj deo predloga.
 • Savet takođe insistira da se adekvatno obeleže oni jednokratni plastični predmeti koji se najčešće odlažu neadekvatno, kako bi potrošačima dali bolju alternativu za bacanje otpada.
 • I dok obaveza odvojenog prikupljanja otpada kaže da je potrebno odvajati različite vrste otpada, stav Saveta je da pojedine vrste otpada mogu zajedno da se prikupljaju, pod uslovom da to ne ugrožava visoki kvalitet reciklaže. Postavljanje ciljeva za prikupljanje plastičnih boca treba da se zasniva na broju plastičnih boca koje se stave na tržište ili broj otpadnih boca koje se generišu u svakoj državi članici. Prilikom izračunavanja količine otpada treba uzeti u obzir otpadne plastične boce, uključujući i one koje su bačene mimo uspostavljenog sistema za prikupljanje otpada.

Konačno, Savet je predložio mere za smanjenje administrativnih troškova direktive:

 • Što se tiče sheme produžene odgovornosti proizvođača, Savet ističe da metodologija izračunavanja troškova čišćenja mora biti proporcionalna. Kako bi se smanjili administrativni troškovi države članice mogu da uspostave finansijske doprinose za čišćenje otpada tako što bi dogovorili neke višegodišnje količine.
 • Pod uslovom da se ciljevi direktive dostignu, zemlje članice mogu da transponuju odredbe koje se odnose na smanjenje potrošnje i sheme produžene odgovornosti proizvođača kroz dogovore između nadležnih organa i sektora industrije obuhvaćene ovom obavezom.

Države članice su pružile veliku podršku ovom predlogu, a neke države članice su istakle da je potrebno da se uspostavi bolja veza između ove direktive i važećih propisa u oblasti upravljanja otpadom u predstojećim pregovorima.

NAREDNI KORACI

Predlog o kome se raspravlja je deo EU strategije o plastici. Radna grupa Saveta za životnu sredinu radila je na nacrtu direktive koju je Komisija predstavila krajem maja 2018. Ministri zaštite životne sredine su raspravljali o predlogu na sastancima održanim 25. juna i 9. oktobra.

Evropski parlament je izglasao svoju poziciju o ovom predlogu 24. oktobra.

Rezultati glasanja Saveta daju mandat Austrijskom predsedavanju Savetom da otpočnu pregovore sa Evropskim parlamentom. Prvi sastanak biće održan 6. novembra.

 

Izvor: press obaveštenje Saveta EU