Udruzenje Sredina

Hemikalije u cirkularnoj ekonomiji stvaraju razdor među ekspertima

Industrija i NVO se ne slažu oko adekvatne primene EU zabrana određenih hemikalija kada se one nađu u recikliranim materijalima, pokazali su rezultati istraživanja koje je nedavno sprovela EU.

Ekološki i ekonomski benefiti upotrebe recikliranih materijala koji sadrže toksične supstance ponekad mogu da budu veći od upotrebe izvornih materijala, navela je EU asocijacija za upravljanje otpadom FEAD u svom odgovoru na nedavno istraživanje koje je sprovela Evropska komisija.

FEAD smatra da je za reciklere teže da usaglase svoje poslovanje sa EU propisom koji reguliše upravljanje hemikalijama REACH, jer oni rade sa supstancama koje su ranije stavljene na tržište pre nego su te zabrane stupile na snagu. Oni smatraju da bi nove odredbe koje se odnose na eko-dizajn mogle da pomognu ovom sektoru da ukloni toksične hemikalije na samom početku životnog ciklusa nekog materijala.

Informacija o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u recikliranim materijalima treba da bude distribuirana svim akterima lanca prodaje, smatra ova asocijacija.

Odluka o zabrani upotrebe pojedinih supstanci  bi trebalo da se donosi od slučaja do slučaja, kažu oni, jer neke supstance imaju nizak nivo apsorpcije u organizmu, pa predstavljaju “neznatan” rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Suprotno od njih, ekološko udruženje CHEM Trust smatra da SVHC u recikliranim materijalima treba da se tretiraju na isti način kao i u izvornim materijalima. Oni upozoravaju da bi propusti u propisima koji regulišu prisustvo toksičnih supstanci u proizvodima kao što su reciklirane igračke i papirna ambalaža za prehrambene proizvode,  značila direktno nepoštovanje “zagađivač plaća” principa.

Procena bezbednosti koja se radi u sklopu REACH-a bi kao pretpostavku trebalo da ima da EU postepeno prelazi na cirkularnu ekonomiju, kaže CHEM Trust. Proizvođači bi zbog toga trebalo da izbegavaju hemikalije koje će u budućnosti biti zabranjene, poput onih koje se nalaze na globalnoj SIN listi, dodaju.

FEAD poziva da se uspostave jasni EU kriterijumi po pitanju prestanka statusa otpada kako bi se izbegle pravne nejasnoće. Međutim, CHEM Trust upozorava da bi uspostavljanje kriterijuma o prestanku statusa otpada bilo “problematično” za tokove otpada kao što je plastika, gde se postavlja pitanje kontaminacije reciklata.

Rezultati ovog istraživanja bi trebalo da pomognu zvaničnicima prilikom procene međusobne povezanosti EU propisa o hemikalijama, otpadu i proizvodima. Komisija će krajem godine objaviti svoju procenu, a zatim i predlog odgovarajućeg propisa.

Autor teksta: José Rojo

Izvor: ENDS Europe, 11. jul 2017.