Udruzenje Sredina

Izveštaj sa seta godišnjih sastanaka EEB-a (Evropskog biroa za životnu sredinu), Srdjan Breka – Udruženje građana ,,Sredina“

Ispred Udruženja ,,Sredina“ na godišnjoj konferenciji i sastanku EEB-a od 25.-28. Septembra, učestvovao je Srđan Breka. Sastanci su se održavali na tri lokacije i u dve države.

25.09.2016. u Bratislavi održan je sastanak Upravnog odbora u  kome je predstavnik Udruženja „Sredina“ bio jedini predstavnik iz Republike Srbije. Na sastanku UO , prema planiranoj i usvojenoj Agendi, obrađene su sledeće teme:

 1. usvajanje izveštaja sa prethodnog sastanaka UO;
 2. usvajanje godišnjeg izveštaja generalnog sekretara, gde je detaljno analizirana i diskutovana uspešnost spajanja EEB-ja i ANPED-a;
 3. informisanje o implementaciji značajnog STG projekta, čiji je nosilac EEB sa pridruženim nizom članica;
 4. Analiza trenutnog i potrebnog kadrovskog stanja u EEB-ju sa posebnim osvrtom na implikacije odlaska Global policy direktora;
 5. Usvajanje finalnog predloga MTS (srednjeročne strategije EEB-ja), koja je nakon niza per capsulam sugestija konačno dobila formu koju je odbor jednoglasno usvojio;
 6. Analiza i priprema bilansa za 2015.-tu, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora;
 7. Analiza stanja EU i implikacija po ulogu EEB-ja i organizacije njenih članica;
 8. Neformalno o nominacijama i renominacijama članova UO i rukovodilaca radnih grupa, planovi i rezolucije za 2017. godinu;
 9. Usvajanje Smernica za funkcionisanje radnih grupa EEB-a;
 10. Informisanje o novom sajtu-u, logo-u i vizuelnom identitetu organizacije;
 11. Izveštaji, planovi i izveštaji o napretku u vezi sa trenutnim i budućim predsedavanjem EU.

26.09.2016. U Muzeju primenjene umetnosti (Beč )održana je godišnja konferencija sa naslovom ,, FROM SUSTAINABILITY TALK TO POLICY WALK: Stepping up EU action on Climate, Biodiversity and Circular Economy“.  Po usvajanju ciljeva održivog razvoja za 2030. i istorijskog dogovora u Parizu u 2015.-toj, 2016. i godine koje dolaze moraju da budu godine postizanja rezultata. Ovo zahteva sistematsku i temeljnu primenu ciljeva i na evropskom i na nivou zemalja članica. Sa druge strane, reforme su visoko pozicionirane u agendi EU, a stavljene su na to visoko mesto rezultatima referenduma u UK. Na samoj konferenciji pokušano je da se zagrebe dublje u ovu problematiku pomoću kvalitetno organozovanih panel diskusija, u kojima su učestvovali eminentni stručnjaci i donosioci odluka, a diskutovano je o sledeća tri ključna problema: 1. Klima i energija, 2. Biodiverzitet, 3. Cirkularna ekonomija.

Započeto je sa visoko pozicioniranim i ključnim govornicima (Franz Maier,  AndräRupprechter (ministar životne sredine Austrije), Ann Mettler, Walter R. Stahel) koji su u svojim inicijalnim govorima i diskusijama dali okvire i ključne teme za razmišljanje i razmatranje za  tri paralelne diskusije koje su vođene u drugom delu konferencije. Pošto je konferencija u potpunosti snimljena, toplo preporučujem gledanje  integralnih materijala u punom obimu na sajtu EEB-a. Najupečatljiviji nastup prema skromnom mišljenju autora ovog teksta imao je  Walter R. Stahel.

 

27.09.2016 Zasedala je generalna skuština u Hainburgu na Dunavu (gradiću na pola puta izmedju Bratislave i Beča). Sama skupština bila je izuzetno teška i trajala je od 08:00 do 20:00.  Prema agendi na kojoj je bilo amandmana redom se odlučivalo  o sledećem:

 1. Usvojen je izveštaj sa prethodnog zasedanja skupštine.
 2. Razmatrane su aplikacije za članstvo, unapređenja ili unazađenje statusa i drugi problemi vezani za članstvo. Skupština je svuda osim u jednom slučaju prihvatila preporuku Upravnog Odbora.
 3. Usvojeni su Izveštaji Upravnog Odbora i izveštaj Generalnog Sekretara.
 4. Usvojeni su finansijski izveštaji od strane Blagajnika i nezavisnog eksternog Auditora kao i godišnji blans.
 5. Otpuštene su sve jednogodišnje i druge funkcije u okviru EEB-a kojima je po redu bio reizbor.
 6. Reizabrani su članovi UO, mandat Udruženja ,,Sredina“ u UO traje još jednu godinu i on nije doveden u pitanje.
 7. Dat je detaljan izveštaj o napretku u novom vizuelnom identitetu, websajtu i komunikacionim alatima EEB-a.
 8. Usvojene su statutarne izmene koje dozvoljavaju ,,pridruženo“ članstvo u EEB-ju, kao i ,,povezane“ organizacije.
 9. Usvojen je nastavak sadašnjeg sistema plaćanja članarina za period od 2017./2021., tesnom većinom. Glas Udruženja ,,Sredina“ bio je za nastavak trenutnog sistema.
 10. Usvojen je program rada i budžet organizacije za 2017.
 11. Problematična rezolucija o prenaseljenosti delegirana je UO na razradu i odlučivanje do kraja 2016.
 12. Veliki deo vremena AGM posvećen je odlučivanju o izboru novog predsednika organizacije gde se javio protivkandidat trenutnom jedanaestogodišnjem predsedniku Michael-u Karlssonu iz Švedske. Kandidatura protivkandidata Jouni Nissinen-a najavljena je jedan dan pred AGM, što trenutni Statut omogućava. Da bi se izbeglo neugodno preglasavanje i politička nestabilnost organizacije, AGM se složio da omogući koprezidenciju ova dva kandidata u sledećoj godini uz slobodne izbore na sledećem AGM-u.

28.09.2016. U Hainburg at Donau-u od 09:00 do 14:30 održana je radionica sa ciljem razvoja kapaciteta organizacija članica EEB-ja u prikupljanju sredstava. Posle uvodnih reči radionica je započeta rezultatima onlajn ankete svih članica o ovoj temi. Posle toga usledio je pregled EU finansiranja. Sledeća tema bili su primeri uspešnih kooperacija članica EEB-a. Najinteresantniji deo radionice bila je diskusija o mogućnostima stimulacije još zajedničkih EEB projekata i jasno definisanje struktura podrške koje je potrebno razviti ne bi li se pomenuti projekti ostvarili.

Za prvi set godišnjih sastanaka kojem prisustvujem zaista je bilo dosta informacija za ispratiti i usvojiti/upiti. Još teži zadatak bio je jasno iskomunicirati stanje životne sredine i probleme  NGO sektora iz Srbije predstavnicima neverovatno bogate i raznovrsne porodice evropskih nevladinih organizacija koje rade u oblasti zaštite životne sredine. Ukoliko vas interesuje detaljnije aktivnost Udruženja  ,,Sredina“ u EEB-u ili ste zainteresovani za saradnju sa ciljem kvalitetnije životne sredine u Srbiji kontaktirajte me putem u.sredina@gmail.com ili  srdjan.breka@gmail.com .