Udruzenje Sredina

Konferencija 2020 European environmental Bureau „From the Ashes of a Pandemic to an Ever Greener Deal: Securing Europe’s Environmental Leadership”

9. novembra 2020 god. održana je konferencija EEB-a: „From the Ashes of a Pandemic to an Ever Greener Deal: Securing Europe’s Environmental Leadership” kojoj su prisustvovali naši članovi udruženja. Glavni govornici na ovom sastanku bili su Kate Raworth, Senior reaseach associate, Oxford Univerzitet,

Virginijus Sinkevičius, Evropski komesar, Florika Fink-Hooijer, Generalni direktor DG Environment, Evropska komisija, Leonore Gewessler, Austrijska ministarka za klimatske akcije, životnu sredinu, energiju, saobraćaja i inovacije i tehnologije, Pascal Canfin, Član Evropskog Parlamenta, Ana Colovic Lesoska, Direktor udrženja Eko-svest, Tonny Nowshin, Ekološki aktivista. 

U osvit nove decenije, čovečanstvo se već suočavalo sa tri osnovna izazova: klima, masovno izumiranje i veliko zagađenje koja je zahvatilo ceo svet. Pandemija Kovida je umnogome ove probleme pogoršala ali i podsetila na mogućnost da stvari mogu drugačije da se rade.

Kroz Evropski Green deal ( više o ciljevima datim Green Deal-om pročitajte na datom linku https://udruzenjesredina.org/green-deal/ ), Evropska unija je nagovestila da ozbiljno misli na izgradnju zelenije budućnosti. Međutim da li će ove akcije  i u kojoj meri biti dovoljne? Koje druge politike i mere su nam potrebne da se postigne stvarna održivost? Da li će odnosi EU sa drugim delovima sveta narušiti ambicije za zaštitu životne sredine? Ove i mnoge druge teme bile su tema ovogodišnjeg sastanka EEB-a.

Opipljiv napredak beleži:

Strategija u EU o Biodiverzitetu je doneta u maju 2020. god. zajedno sa Strategijom od farme do viljuške i jednoglasno odobrena od strane EU Ministara životne sredine od 23. oktobra, koje predstavljaju ambiciozan nacrt oporavka biodiverziteta. Ovaj nacrt obuhvata stavljanje pod zaštitu 30-40% kopnenog i morskog područja EU. Pretvaranje 10% poljoprivrednih zemljišta u pejzaže sa visokim biodiverzitetom kao zalaganje za primenu postojećih zakona o prirodi, vodama i moru.

Obaveza o klimatski neutralnoj Evropi, sadržana u Zakonu o klimi, predstavljena od strane Evropske komisije 4. marta a podržana delimičnim opštim sporazumom 23. oktobra. Sastanak Saveta za zaštitu životne sredine je važna obaveza, mada ciljni datum 2050. god. i dalje predstavlja mali period za sve aktivnosti koje je potrebno sprovesti. Kina i Japan takođe se zalažu za klimatsku neutralnost, međutim veliki problem javlja se oko toga da li u tu obavezu uključiti prostor Evrope ili samo države članice EU.

Strategija za održivu upotrebu hemikalija, doneta je 14. oktobra i obuhvata pozitivan rezultat vizija kako bi se sprečilo izlaganje štetnim hemikalijama, da bi se brzo ukinule velike količine toksičnih supstanci koje se nalaze u građevinskom materijalu Evropskih stanova, radnim mestima i životnoj sredini i promovišu zelene inovacije i globalne, sigurne i održive hemikalije. U Evropi se koristi oko 100 000 susptanci, od kojih je 74% opasno. Strategija uključuje mnoge važne akcije kao što su akcioni planovi za postepeno ukidanje svih supstanci koje dovode do endokrinih poremećaja, ftalta u potrošačkim proizvodima i otpadnim vodama.

Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju koji je donet 11. marta 2020. godine, kao plan za nastanak održivih proizvoda pogotovu kada se govori o tekstilu, baterijama, električnim i elektronskim proizvoda.

Napredak ne zavisi nažalost samo od Evropske komisije, već i članova parlamenta, zainteresovanih strana, i samog finansiranja Evropskog Green deal-a.

Kriza izazvana virusom Kovid 19 prouzrokovala je odlaganje pokretanja mnogih inicijativa, ali to je svakako veoma malo u odnosu na ono što se uticajem ove krize može dobiti. Inicijative pokrenute u doba pandemije igraju važnu ulogu u sprečavanju budućih pandemija i pomoć u izgradnji boljeg oporavka od krize.

Mnogo toga je u igri i previše problema koje je potrebno prevazići kako bi se postigla neutralnost. Potrebno je mnogo napora uložiti kako bi period do 2030. god iskoristili maksimalno a samim tim i ispunili ciljeve zadate za 2050. god Evropskim Green Deal-om.

Izveštaj sačinila:

Katarina Zvonarić.