Udruzenje Sredina

No time no waste

2018. godine države članice EU i institucije složile su se o sveobuhvatnom nizu propisa usmerenih na sprečavanju otpada iz domaćinstva i podsticanje reciklaže. Novi propisi deo su četiri EU direktive: Okvirna direktiva o otpadu (eng. WFD),

Direktiva o odlagalištima otpada (eng. LD), Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu (eng. PPWD) i Direktiva o plastici za jednokratnu upotrebu (eng. SUP). Sve države članice EU trebaju preneti izmene navedenih EU direktiva u svoje nacionalno zakonodavstvo do jula 2020. godine.