Udruzenje Sredina

Osporavanje autorizacije upotrebe DEHP

Evropskoj komisiji preti tužba zbog odluke da odobri trima kompanijama za reciklažu upotrebu endokrinog disruptora dietilheksil ftalat (DEHP).

Tužba podneta od strane NVO ClientEarth, usledila je pošto je Evropska komisija u aprilu ove godine izdala autorizaciju kojom je dozvolila kompanijama VinyLoop Ferrera, Stena Recycling i Plastic Planet da koriste DEHP u recikliranom PVC-u naredne četiri godine.

ClientEarth traži od Evropske komisije da preispita ovu odluku – ukoliko ne dobiju zadovoljavajući odgovor, ova organizacija će ceo slučaj izneti pred Evropski sud pravde. U zahtevu ClientEarth da se ova odluka preispita navodi se da je prilikom odobravanja DEHP, Evropska komisija u “nevešto sprovedenoj proceduri” nezakonito prihvatila nepotpunu aplikaciju ovih kompanija u kojoj su nedostajale ključne informacije koje su propisane zakonom.

Oni tvrde da ove kompanije nisu dokazale da prednosti od upotrebe DEHP prevazilaze rizike i ignorisali su dokaze da postoje bezbednije alternative i da je njihova primena ekonomski i tehnološki moguća.

Govoreći ispred advokatske kancelarije čije se sedište nalazi u Briselu, Alice Bernard je rekla: “Zahtev da se odobri upotreba ove hemikalije bio je nepotpun, a Evropska komisija ga je ipak odobrila. Ovo predstavlja užasan presedan i samim tim proces autorizacije – našu prvu liniju odbrane od toksičnih materija – obezvređuje”.

Prošlog novembra Evropski parlament je usvojio neobavezujuću rezoluciju kojom poziva Evropsku komisiju da zabrani DEHP, za koji se zna da ima štetne efekte na endokrini sistem sisara. DEHP je zabranjen EU REACH propisom, ali još uvek postoji nedoumica da li Evropska komisija ovom svojom odlukom krši odredbe ovog propisa.

U martu REACH komitet Evropske komisije je izglasao da se DEHP, zajedno sa još tri ftalata, klasifikuje kao endokrini disruptor za ljude (endocrine disrupting chemical – EDC), a ranije je DEHP bio svrstan kao EDC za životnu sredinu.

U vezi toga, Francuska agencija za životnu sredinu ANSES objavila je predlog kriterijuma za definisanje neke hemikalije kao EDC, kako bi jasno izrazila stav Francuske da bi ova EU strategija trebala dalje da se razvija.

Njihova preporuka je da se zadrži Opcija 3 u smernicama Evropske komisije i predlaže da se EDCs klasifikuju u 3 kategorije: ‘dokazan’, ‘navodno’ i ‘sumnja se’. Ovaj pristup se zasniva na WHO/IPCS definiciji EDC koja reflektuje bilo kakav nivou neizvesnosti.

ANSES takođe poziva da se uradi bolja harmonizacija EDC klasifikacije, što bi po njima trebalo da sprovede samo jedan nadležni organ kao što je Evropska agencija za hemikalije (ECHA).

Maxine Perella, 8 Aug 2016


Izvor: ENDS Europe – Europe’s environmental news and information service