Udruzenje Sredina

Smernice za dobijanje energije iz otpada i rad na povećanju investicija u saradnji sa EIB-om

Cirkularna Ekonomija: Evropska komisija je ispunila svoja obećanja, ponudila smernice za dobijanje energije iz otpada i radi na povećanju investicija u saradnji sa EIB-om.

Brisel, 26. januar 2017.

 

Godinu dana nakon usvajanja Paketa propisa u oblasti cirkularne ekonomije, Evropska komisija je danas podnela izvještaj o razvijanju i napretku ključnih inicijativa iz Akcionog plana iz 2015. godine.

Uz ovaj izveštaj, Komisija je takođe :

  • preduzela dodatne mere za uspostavljanje Platforme za finansijsku pomoć za cirkularnu ekonomiju sa Evropskom investicionom bankom (EIB), koja okuplja investitore i inovatore;
  • objavila smernice za države članice o dobijanju energije iz otpada;
  • predložila poboljšanje zakonodavstva o određenim opasnim supstancama u električnoj i elektronskoj opremi.

Prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, odgovoran za održivi razvoj, rekao je : „Izgradnja cirkularne ekonomija u Evropi je ključni prioritet ove Komisije. Dobro smo napredovali i planiramo nove inicijative u 2017. godini. Zatvaramo krug dizajna, proizvodnje, potrošnje i upravljanje otpadom, i na taj način stvaramo zelenu, cirkularnu i konkurentnu Evropu.

Potpredsednik Jirki Katainen, odgovoran za zapošljavanje, rast, investicije i konkurentnost, rekao je: „Oslanjajući se na dostignuća Junkerovog investicionog plana, drago mi je što ćemo ponovo da radimo sa EIB-om na povezivanju investitora sa inovatorima. Naš cilj je da usmerimo investicije, javne i privatne, ka cirkularnoj ekonomiji. To vrlo često znači nove modele poslovanja koji mogu zahtevati nove, inovativne načine finansiranja. Ova nova Platforma je odličan alat za podizanje svesti o velikom poslovnom potencijalu projekata u oblasti cirkularne ekonomije, a samim tim, privući će i  više sredstava za njihovo finansiranje. Cirkularna ekonomija je važan element za modernizaciju evropske ekonomije i mi smo na dobrom putu da realizujemo ovu održivu promenu. „

Potpredsednik EIB-a, Džonatan Tejlor, odgovoran za finansiranje životne sredine, klimatskih akcija i cirkularne ekonomije, je rekao: „EIB-u je zadovoljstvo da udruži snage sa Evropskom komisijom i da iskoristimo naše finansijske mogućnosti i ekspertizu kako bi učinili našu privredu još  više cirkularnom. Kao najveći donatori sredstava za multilateralne klimatske akcije,  sa preko 19 milijardi evra namenskog finansiranja prošle godine, vidimo da je cirkularna ekonomija ključ za preusmeravanje tokova klimatskih promena, čime se  održivije koriste osiromašeni prirodni resurs , što pak doprinosi evropskom rastu. Kako bi ubrzali ovaj prelaz, mi ćemo nastaviti sa savetodavnim aktivnostima i uložićemo više u inovativne cirkularne poslovne modele i nove tehnologije, kao i u tradicionalnije projekte resursne efikasnosti. Nova Platforma za finansijsku pomoć za cirkulanu ekonomiju će biti osnovno sredstvo za podizanje svesti i finansiranje projekata u oblasti cirkularne ekonomije . „

Treba se osloniti na Investicioni plana za Evropu, koji je već mobilisao investicije u vrednosti od 164 milijardi evra do kraja 2016. godine. Platforma za finansijsku pomoć za cirkularnu ekonomiju će poboljšati vezu između postojećih instrumenata, kao što su Evropski fond za strateške investicije (EFSI) i InnovFin – EU finansije za inovatore, inicijativu koja je podržala Horizont 2020, i potencijalno će razviti nove finansijske instrumente za projekte u oblasti cirkularne ekonomije. Platforma će okupiti zajedno Komisiju, EIB, Nacionalne promotivne banke, institucionalne investitore i druge zainteresovane strane, podižući svest o mogućnostima za ulaganje u cirkularnu  ekonomiju i promovišući najbolju praksu među potencijalnim promoterima, analizirajući projekte i njihove finansijske potrebe i pružajući savete o strukturiranju i finansiranju.

Današnje Saopštenje Komisije o ulozi procesa dobijanja energije iz otpada u cirkularnoj ekonomiji će maksimizovati koristi ovog malog ali inovativnog dela nacionalne proizvodnje energije. Ono daje smernice državama članicama za postizanje pravog balansa kapaciteta postrojenja za proizvodnju energije iz otpada, naglašavajući ulogu hijerarhije upravljanja otpadom koja rangira opcije upravljanja otpadom prema njihovoj održivosti i daje prioritet prevenciji i reciklaži otpada. To pomaže optimizaciji njihovog doprinosa Energetskoj Uniji i doprinosi iskorišćavanju mogućnosti za prekogranična partnerstva, tamo gde je to moguće i u skladu sa našim ciljevima zaštite životne sredine.

Paket propisa koji je Komisija danas usvojila, takođe sadrži predlog za ažuriranje zakona kako bi se ograničila upotreba određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS Direktiva). Predlog promoviše zamenu opasnih materija kako bi recikliranje komponenata bilo profitabilnije. Predložene izmene će dodatno olakšati poslovanje tržištu second-hand usluga (npr. preprodaja) i popravki električne i elektronske opreme. Procenjuje se da će ove mere sprečiti stvaranje više od 3000 tona opasnog otpada godišnje u EU i omogućiti uštedu energije i sirovina. Samo u zdravstvenom sektoru procenjuje se ušteda od oko 170 miliona evra.

Konačno, u svom izveštaju o napretku od prošle godine, Komisija navodi ključne mere koje su preduzete u oblastima kao što su otpad, ekodizajn, otpad od hrane, organsko đubrivo, garancije za robe široke potrošnje, inovacije i investicije. Principi cirkularne ekonomije se postepeno integrišu u najbolje industrijske prakse, zelene javne nabavke, korišćenje sredstava kohezione politike i kroz nove inicijative u sektorima građevinarstva i vodoprivrede. Da bi se prelazak na cirkularnu ekonomiju stvarno uspostavio, Komisija takođe poziva Evropski parlament i Savet da pokažu napredak ka usvajanju zakonskih predloga u oblasti upravljanja otpadom, u skladu sa Zajedničkom deklaracijom o EU zakonodavnim prioritetima za 2017. godinu. U narednoj godini, Komisija se obavezuje da dalje razradi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju, sa strategijom za plastiku, okvirom za praćenje cirkularne ekonomiju i predlogom za promociju ponovne upotrebe vode.

Background

Evropska komisija je usvojila ambiciozan Paket propisa u oblasti cirkularne ekonomije 2. decembra 2015. godine. Paket propisa se sastojao od Akcionog plana Evropske unije sa merama koje pokrivaju ceo životni ciklus proizvoda: od dizajna, porekla, proizvodnje i potrošnje do upravljanja otpadom i tržišta za sekundarne sirovine.

Tranzicija ka cirkularnoj ekonomija donosi velike mogućnosti za Evropu i njene građane. To je važan deo naših napora ka modernizaciji i transformaciji evropske ekonomije, usmeravajući je u održivijem pravcu. Postoji snažan poslovni argument iza toga, koji omogućava kompanijama značajne ekonomske dobitke i veću konkurentnost. Na ovaj način se postižu velike uštede u energije i koristi za životnu sredinu. Stvaraju se nova radna mesta na lokalu i mogućnosti za socijalnu integraciju. Usko je povezano sa ključnim prioritetima EU – porastom broja novih radnih mesta i rastom, investicijama, socijalnim programom i industrijskim inovacijama.

Izvor: sajt Evropske komisije