Udruzenje Sredina

Simona Bonafè usmerava Evropu ka cirkularnoj ekonomiji

Slika Evrope u budućnosti bez otpada postala je realnija pošto je danas Evropski parlament usvojio izveštaj Simone Bonafè. Evropski parlament je poslao jasan signal i Evropskoj komisiji i Savetu, podržavši visoke ambicije svog Komiteta za životnu sredinu po pitanju četiri zakonska predloga iz oblasti upravljanja otpadom. Sledeći korak biće da se pravni tekst ovih propisa usaglasi sa Savetom ministara EU, pre nego se donese kao zvaničan EU propis.

Italijanska članica Evropskog parlamenta Simona Bonafè uspela je da podigne nivo ambicioznosti predloga Komisije, tako što je predložila da se ciljne vrednosti za reciklažu celokupnog otpada podignu na 70% (5% otpada da se pripremi za ponovnu upotrebu), na 80% za ambalažni otpad i da odvojeno prikupljanje otpada bude pravno obavezujuće, proširujući ga i na bio-otpad, tekstil i otpadna ulja. Pored toga, ovaj tekst sadrži i segment koji se odnosi na upotrebu ekonomskih instrumenata, kao što su “pay-as-you-throw” (plati koliko si bacio) sistem i takse ili naknade za odlaganje otpada na deponije i u insineratore.

Ferran Rosa, policy officer u Zero Waste Europe’s je rekao: “Zero Waste gradovi širom Evrope već uspešno primenjuju mere koje su danas odobrene. Ukoliko odluka Evropskog parlamenta postane zakon, ove mere će postati mainstream.”

Tekst koji je Evropski parlament danas usvojio uključuje predloge kako da se zatvori krug – predlog da se uradi revizija Direktive o eko-dizajnu kako bi se proširile nadležnosti, sa naglaskom na princip produžene odgovornosti proizvođača (EPR) koji bi trebalo da se zasniva na eko-dizajnu, kako bi se dobili održivi proizvodi.

Pored toga ovaj izveštaj apeluje na Komisiju da pripremi nove predloge propisa, koji bi na primer uključili i  ciljnu vrednost za prevenciju otpada širom EU izraženu u kg po stanovniku, kao i nov propis i ciljne vrednosti za građevinski, komercijalni i industrijski otpad. Uloga prevencije otpada je takođe poboljšana uvođenjem tri aspirativne vrednosti (50% smanjenje otpada od hrane, 30% smanjenje otpada koji zagađuje mora i okeane i razdvajanje generisanja otpada od ekonomskog rasta), ali i dalje nije top prioritet.

Rosa iz Zero Waste Europe dodaje: “Parlament je podigao ulog na cirkularnu ekonomiju. Sada je na zemljama članicama EU da omoguće da se to i realizuje.” U tom kontekstu, potpredsednik  Timmermans je prilikom svog obraćanja Parlamentu naglasio značaj prevencije i rekao da će on sa svoje strane uraditi sve da finalni tekst ovih propisa bude što bliži onom koji je danas Parlament usvojio.

Brisel, 14. mart 2017.

Izvor: Zero Waste Europe