Udruzenje Sredina

TOKSIČNE REKE I PROBLEM SA PESTICIDIMA U EU

     Izvor forografije: META

Nedavno završena studija upozorava na široko rasprostranjenu kontaminaciju voda u Španiji toksičnim supstancama, što pak ukazuje na propuste u španskoj i EU legislativi.

Slivovi reka u Španiji su veoma kontaminirani toksičnim supstancama, uključujući tu otpad iz petrohemijske industrije i pesticide iz poljoprivrede.

Ovo su zaključci studije „Toksične reke – hemijska kontaminacija reka i podzemnih voda“, koju je sprovela konfederacija ekoloških grupa iz Španije Ecologistas en Acción, au kojoj su analizirane reke, rezervoari, jezera i podzemne vode u Španiji.

Pesticidi iz poljoprivrede su jedna od grupa toksičnih zagađujućih materija navedenih u ovoj studiji, uključujući herbicid glifosat i endokrine disruptore. Obe ove grupacije hemikalija ugrožavaju životnu sredinu, životinje i biljke i imaju štetno dejstvo po zdravlje ljudi, a dovode se u vezu sa kancerom i poremećajima u razvoju.

Ova studija se pojavila pre objavljivanja predloga propisa o pesticidima koji bi Evropska komisija trebala da objavi krajem marta.

Još jedna opasnost koja je istaknuta u ovoj studiji je mogućnost da dođe do interakcije više toksičnih supstanci, a negativno dejstvo ovog „hemijskog koktela“ često nije poznato.

„Ozbiljna kontaminacija površinskih i podzemnih voda u Španiji toksičnim supstancama različitog porekla, ukazuje na nedostatke propisa koji ne analizira 80% pesticida koji se danas koriste, nedostatak u koordinaciji između nadležnih organa i nedostatak mera za smanjenje zagađenja koje je trebalo da uvede Ministarstvo za ekološku tranziciju Španije“, smatra Koldo Hernández, koordinator za toksične supstance u Ecologistas en Acción.

„Evropska komisija mora da reguliše sve ove supstance kako bi mogli da garantuju da granične koncentracije neće biti prekoračene i da prate mere koje države članice preduzimaju kako bi smanjile ove toksične sadržaje“ dodaje.

Panevropski problem sa pesticidima

Zagađenje pesticidima nije samo problem u Španiji: intezivne poljoprivredne aktivnosti, uključujući veliku upotrebu pesticida, dovode do kolapsa biodiverziteta u Evropskoj uniji, a imaju i ozbiljne štetne efekte po zdravlje ekosistema i ljudi.

Zagađenje voda je jedan od ključnih problema u Evropi, gde manje od 40% reka, jezera i potoka ima dobar hemijski status prema važećem EU propisu o vodama. Pesticidi su odgovorni i za zagađenje većine zemljišta u Evropi, gde se akumuliraju i deluju štetno na mikrobe iz zemljišta i njihovu aktivnost.

Ovo zagađenje pesticidima ugrožava evropsku poljoprivredu jer dovodi do degradacije funkcionalnih ekosistema, smanjujući njihovu mogućnost da vrše svoje funkcije poput prirodnog suzbijanja štetočina i oprašivanja useva. Zapravo, naučnici već zvone na uzbunu jer je hemijsko zagađenje već prekoračilo bezbedne granice za ekosisteme od kojih zavise čovečanstvo i život na Zemlji.  

Izbacivanje pesticida iz upotrebe

Evropska komisija bi trebala da 23. marta objavi ažuriranu Direktivu o održivoj upotrebi pesticida. Cilj ovog ažuriranja je da se ovaj propis usaglasi sa ciljevima Evropskog zelenog dogovora i obezbedi njena bolja implementacija u državama članicama.

Glavni cilj je onaj koji se navodi i u strategiji „Od farme do viljuške“, a to je da se prepolovi upotreba i rizik od pestcida.

Preko 70 organizacija civilnog društva, uključujući EEB i Ecologistas en Acción, izrazilo je svoju zabrinutost zbog nedostatka ambicije uočene u nacrtu ovog predloga.

U svom zajedničkom obraćanju, oni su izkritikovali ovaj predlog jer ne donosi neke ključne izmene koje su neophodne da bi se obezbedio prelaz EU na agroekologiju, tj. održivu poljoprivrednu praksu kojom bi se uzgajala zdrava hrana, a da se istovremeno smanjuje zagađenje i korišćenje resursa.

U ovom obraćanju se pozdravlja predlog zabrane upotrebe pesticida u osetljivim područjima, kao što su ona zaštićena prema Natura 2000 propisu, ali se i kritikuje promocija pristupa koji se i dalje oslanja na upotrebu pesticida kao što je to slučaj sa preciznom poljoprivredom.

Organizacije pozivaju Komisiju da ovaj predlog dorade kako bi se uveo ambiciozan i zakonski obavezujući cilj za smanjenje upotrebe i rizika od sintetičkih pesticida i da se odmah zabrani upotreba opasnijih pesticida.

Oni takođe predlažu i preimenovanje iz „Održiva upotreba sredstava za zaštitu bilja“ u „Uredba za smanjenje zavisnosti od sintetičkih pesticida“, jer smatraju da sadašnji naziv koristi terminologiju koju je nametnula industrija, pošto smatraju da sintetički pesticidi ne mogu biti održivi.

„Krajnje je vreme da se građani i životna sredina stave na prvo mesto, u Španiji i širom Evrope – a to znači prelaz na agroekologiju i prevenciju zagađenja pesticidima na izvoru.“ Smatra Eva Corral, Senior Policy Officer za pesticide i zagađenje voda u EEB-u.

Autor teksta: SAMUEL GREGORY-MANNING

Izvor: META – THE NEWS CHANNEL OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU